menu - projekty menu-koło teatralne Szansa na dobry początek

znak_KAPITAL_LUDZKI.jpgNasza szkoła realizuje projekt: „Szansa na dobry początek”, nr: POKL.09.01.02-16-114/11-00 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Szkoła Podstawowa w Raszowej w okresie od 2 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. W ramach projektu uczniowie klas I-III objęci są specjalistyczną opieką logopedy i psychologa.